Syuuuurga islam

http://www.robbanipress.co.id/Daftar%20Isi/indahnya%20bidadari.htm

.
Note: Judul ini bukan karangan gue,tapi emang begitu yang
tertulis di bukunya 
Kekuatan Seorang Muslim dalam Menggauli Istrinya di Surga
Tirmidzi rahimahullah men-takhrij hadits dari Anas radhiyallahu ‘anhu,
dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam; ucap beliau:
“Seorang Mutkmin di surga akan diberi kekuatan ini dan itu dalam
bersebadan. ” Beliau ditanya, “Apakan dia kuat wahai Rasulullan?”
Jawab Rasuiullah, “la diberi kekuatan seratus Kali lipat. “83. 83)
Tirmidzi berkata: tni adalah hadits hasan shahih. Lihat Shahihul-Jami’
nomor 1627.
Darimi rahimahullah dalam Musnad-nya menyebutkan satu riwayat
dari Zaid bin Arqam radhiyallahu ‘anhu; ia menuturkan bahwa Rasu
lullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :
‘Laki-laki pengnuni surga akan diberi
kekuatan seratus laki-laki
dalam makan, minimi, bersebadan, dan memenuhi selera nafsu. ”
Seorang pria Yanudi bcrkata: “Yang makan dan yang minum tentu
buang hajat.” Rasulullan bersabda: “Kcmudian Keluarlan keringat dari
Kulitnya seningga perutnya mengecil. “84. 84) Shahihui-Jamf, nomor
1627.
Al-Bazzar rahimahullah dalam Musnad-nyei men-tcikhrij hadits Abu
Hurairah radhiyallahu ‘anhu; ia bercerita:
“Rasulullan ditanya: wanai Rasulullan, apaKan kita akan mendatangi
istri kita di surga? Fawab beliau: ‘Ya, demi Dzat Yang jiwaku di
tangan-Nya, sasunggunnya saorang laki-laki dalam satu hari
mcndatanginya hingga saratus gadis’. “85. 85) Silsiiatiil-Ahadits ash-S/
iahihah. nomor 367, 375.
Maka Mahasuci Allah Yang Mahakuat, Yang menganugerahi segala
apa yang diingini-Nya kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya.
Note: Bagaimana? Masih ada yang menafsirkan maksud hadits tsb
bukan hadits esek2?
Buku ke dua:
Surga dan neraka
Kecemburuan Bidadari Terhadap Suami Mereka di Dunia
Rasulullah saw. telah menceritakan kepada kita bahwa bidadari itu
cemburu terhadap suami mereka di dunia, jika ia disakiti oleh istrinya
di dunia. Dalam Musnad Imam Ahmad diriwayatkan dari Mu’adz
bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Tidak ada seorang wanita yang
menyakiti suaminya di dunia kecuali istrinya di akhirat, yakni
bidadari, akan berkata, “Janganlah kamu menyakitinya, semoga Allah
memerangimu, sesungguhnya ia hanyalah tamu di sisimu, sebentar
lagi ia akan datang kepada kami dan meninggalkanmu.”
Seorang Mukmin di Surga Diberi Kekuatan Seratus Orang Laki -laki
Diriwayatkan dari Anas r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda,
“Seorang mukmin di surga diberi kekuatan jima’ sekian dan sekian.”
Dikatakan, “Wahai Rasulullah, apakah ia begitu kuat?” Beliau
bersabda, ”
Ia akan diberi kekuatan seratus orang laki-laki.” (H.r.
Tirmidzi).
Ahli Surga Menertawakan Ahli Neraka
Setelah ahli surga memasuki surga, mereka memanggil lawan
bertengkar mereka, yakni orang-orang kafir yang tengah
mendapatkan penderitaan di neraka. “Dan penghuni-penghuni surga
berseru kepada penghuni-penghuni neraka (dengan mengatakan),
‘Sesungguhnya kami dengan sebenarnya telah memperoleh apa
yang telah Tuhan kami menjanjikannya kepada kami. Maka apakah
kamu telah memperoleh dengan sebenarnya apa (adzab) yang Tuhan
kamu menjanjikannya (kepadamu)?” Mereka (penduduk neraka)
menjawab, “Betul.” Kemudian seorang penyeru (malaikat)
mengumumkan di antara kedua golongan itu, ‘Kutukan Allah
ditimpakan ke atas orang orang yang zhalim.'” (Q.s. Al-A’raf: 44).
Sungguh, di dunia ini orang-orang kafir suka merendahkan,
mengejek, dan menertawakan orang-orang mukmin. Maka pada hari
itu Allah memberikan kemenangan kepada orang-orang beriman.
Manakala mereka telah berada dalam kenikmatan yang abadi, maka
mereka melihat para pendurhaka menertawakan dan mengejek
mereka.
Buku ke tiga
Melihat Indahnya Surga :
Sebelum kita membaca buku ke tiga : ‘Melihat Indahnya Surga’
Mungkin kita refreshing dulu membaca sinopsis buku ini:
Dari halaman paling belakang .
Melihat Indahnya Surga .
Gambaran Lengkap tentang Surga dan kenikmatannya
Anda akan dibuat takjub membaca buku ini. Betapa tidak, istana abadi
yang merupakan kado terindah yang dianugerahkan oleh Dzat Yang
Maha Indah kepada para hamba-Nya yang mampu merealisasikan
keindahan taqwa dalam hidupnya, dibeberkan secara detail dalam buku
ini. Siapa saja yang diceritakan surga kepadanya, hatinya pasti
membuncah,
perasaannya menjadi rindu menggebu-gebu ingin
segera memasukinya. Sebuah keindahan tiada tara yang belum pernah
terlihat oleh mata pandang manusia, belum pernah terdengar oleh
telinga, dan belum pernah terbesit dalam hati semua insan di alam
semesta ini.
Buku yang ada dihadapan Anda ini mengupas secara gamblang berbagai
kenikmatan surga yang akan diberikan Allah kepada para penghuninya.
Semuanya dibeberkan oleh penulis buku ini dengan gaya bercerita,
sehingga dijamin jiwa Anda pasti tergugah, seakan-akan Anda diajak
bertamasya mengelilingi surga dan menikmati keindahan abadi di
dalamnya. Pesona surga, memang sungguh luar biasa.
Selamat membaca. Dan dapatkan ‘kepuasan’ ruhiyah bertamasya ke
surga melalui buku ini.
Note : ini menunjukkan,baik si PENULIS maupun PENERJEMAH buku.
Merasa ASIK2 saja dan merasa WAJAR2 saja dgn cerita esek2
surga di buku ini.malah merasa menggebu-gebu ingin segera
memasukinya.
Bagaimana dgn anda? Selamat membaca 🙂
dari Halaman 106-
5.Persetubuhan dengan Bidadari.Note, Judul ini juga bukan
karangan gue,tapi emang begitu adanya di buku tsb 🙂
Wahai para wali Allah! Anda akan bertemu dengan seorang wanita
yang lebih cantik daripada rembulan. Dikumpulkan untukmu segala
faktor yang menyebabkan
Anda bergairah untuk bersetubuh.
Bersamaan dengan itu pula, Anda akan diberi kekuatan serarus
orang laki-laki dalam bersetubuh.
Para bidadari itu adalah wanita yang suci lagi disucikan, dan Anda
pun juga laki-laki yang suci lagi disucikan. Tidak pernah tertimpa
suatu penyakit, musibah, kelemahan, impoten,
meskipun Anda telah
menyetubuhinya sebanyak milyaran kali.
Persetubuhan
itu sungguh suatu persetubuhan yang nikmat,
menyenangkan, memuaskan dan tidak ada efek negatif dari setiap
sisi. Ketika itu nafsu syahwat Anda terus meluap-luap, tidak pernah
terputus selamanya, tidak ada mani, tidak akan mati, tidak ada dosa
dan tidak pula membosankan.
Ini adalah suatu kenikmatan yang membuat si pelakunya merasa
disibukkan
. Penyaluran syahwat inilah yang menjadi pekerjaan rutin,
begitu pula dengan keinginan-keinginan Anda yang lain serta
kenikmatan-kenikmatan yang akan selalu tersedia.
“Sesungguhnya para penghuni jannah pada hari itu berada dalam
kesibukan, mereka saling bersendau gurau, mereka dan para istri-istri
mereka berada dalam naungan yaitu mereka sama bertelekan di
atas sofa-sofa. ”
Benar! Kesibukan mereka adalah menikmati para
perawan.
Bagaimana Anda tidak melupakan segala rasa sedih, duka, bencana,
malapetaka, siksa para penduduk neraka dan segala macam azab
pedih yang menimpa mereka, jika Anda telah diberi banyak sarana
mewah lagi nikmat, dan selamanya Anda akan dijauhkan dari
kebinasaan, kekurangan, kemalangan, kebosanan dan keletihan.
Bagaimana pula Anda tidak disibukkan
dengan menyetubuhi
bidadari, jika di dalam diri Anda selalu terkumpul segala faktor yang
mendorong untuk melakukan persetubuhan itu, lapang dada,
ketentraman hati, ketenangan pikiran, kekuatah badan, ketinggian
postur tubuh, dibarengi dengan kekuatan seratus laki-laki dalam
bersetubuh.
Demikian pula nafsu syahwat mengalir di dalam tubuh Anda selama
tujuh puluh tahun.
Maka Anda pun akan menyetubuhinya dengan penuh gairah dan
terus bergairah.
Jika Anda telah selesai melakukannya, maka
bidadari itu akan kembali suci dan menjadi perawan.
Bagaimana engkau tidak disibukkan dengan kenikmatan jima’
bersama para bidadari itu,
tidakkah Anda menyadari siapa dia yang
Anda setubuhi itu? Siapakah dia yang memiliki kecantikan itu? Yang
sekiranya telapak tangannya dijulurkan ke dunia, niscaya para
makhluk akan terpesona lantaran keelokkannya.
Seandainya permata paling kecil yang ia kenakan ditampakkan ke
dunia, niscaya ia akan menyinari ruangan yang ada di antara langit
dan bumi. Dan seandainya ia sendiri (bidadari) muncul di dunia,
pastilah ia akan memenuhi dunia dengan bau harum. Dan engkau
pun dapat melihat putihnya sumsum tulang betisnya dari luar tujuh
puluh pakaian. Sesungguhnya mereka itu adalah para bidadari yang
sangat cantik, putih dan mempesona.
Bagaimana pula para bidadari tidak tersibukkan dengan Anda,
sedangkan Anda adalah laki-laki yang memiliki ketampanan seperti
Yusuf, sangat muda dan hitam matanya, kemudaan Anda tidak
pernah habis, pakaian Anda tidak pernah usang, memiliki hati nabi
Ayyub, berpostur seperti nabi Adam, yaitu enam puluh hasta
menjulang ke langit, dan
berumur tiga puluh tiga tahun.
Akan kembali kepadamu para bidadari yang suci janabat najis baik
yang kecil maupun besar, suci dari kencing dan berak suci dari
haidl dan nifas,
suci dari mani, madzi dan wadi, suci dari ingus, ludah
dan dahak, suci dari melihat kepada selainmu, bersih dari perkataan
keji, dan kekejian, perkataan kotor, melaknat, mencaci, bersih dari
akhlak-akhlak buruk, sifat-sifat yang tercela dan bebas dari segala
rasa penyakit dan kotoran.
Demi Dzat yang mengutus nabi-Nya dengan haq, penduduk surga itu
lebih mengetahui pasangan dan tempat tinggalnya disurga daripada
kalian mengetahui pasangan dan tempat tinggal kalian di dunia.
Karena kalian, wahai hamba Allah,
akan menyetubuhi tujuh puluh
dua istri yang diciptakan Allah secara langsung dan dua istri dari
keturunan Adam. Keduanya memiliki kelebihan dibandingkan istri-istri
yang langsung diciptakan Allah, karena ibadah mereka kepada-Nya
ketika di dunia.
Bila berada di sisinya, Anda takkan merasa bosan dan dia pun takkan
merasa bosan kepada Anda.
Bila menyetubuhinya, maka dia akan
menjadi perawan lagi. Kemaluanmu tidak akan pernah loyo dan
vaginanya pun juga tidak akan pernah merasa sakit. ](note : ck ck
ck ck. Gue ga bisa bayangin klo ada pendeta yg nulis buku seperti
ini :
)
Dia akan memanggilmu, “Sungguh, kami telah mengetahui bahwa
engkau tidak akan merasa bosan dan dibosani”. Tidak mengeluarkan
mani dan merasakan mati. Di samping itu,
Anda juga memiliki istri-
istri lain selain dirinya. Kemudian, Anda akan pergi kepada mereka
dan menggilirnya satu per satu. Setiap kali Anda mendatangi
seorang dari mereka, dia berkata, “Demi Allah, di surga tidak ada
yang lebih tampan daripada dirimu dan tidak ada yang lebih aku
cintai selain dirimu”.
Wahai wali Allah, apakah telah datang kepada Anda kabar tentang
syahwat yang Anda miliki? Sungguh, syahwat itu akan mengalir di
tubuh Anda selama tujuh puluh tahun waktu akhirat. Anda akan
mendapatkan kenikmatan tanpa harus mandi janabat; Anda tidak
akan merasa lemah, impotensi, letih dan kesusahan.
Bahkan sebaliknya, persetubuhan yang Anda lakukan adalah
persetubuhan penuh kelezatan dan kenikmatan tanpa gangguan.
Tahukah engkau bahwa syahwat Anda takkan terputus selamanya
ketika bertemu dengan kekasih Anda?
Anda akan menyetubuhinya
dengan kemaluan yang takkan pernah melemah dan syahwat
yang takkan pernah berhenti. Anda akan selalu bergairah dan terus
bergairah tanpa mengeluarkan mani dan merasakan mati.
Duhai, betapa indah rayuan dan kelembutannya ketika jima’. Duhai,
betapa indah kerinduan dan ketaatannya kepada suaminya. Duhai,
betapa cantik wajahnya dan betapa indah pergaulannya kepada
suaminya. Duhai, betapa manis cinta dan kegenitannya kepada
suaminya.
Note: kayak baca Enny Arrow pun jadinya.
=======
Masih dari Buku yang ke tiga :
MELIHAT INDAHNYA SURGA
Halaman 81-84
Bab 6
Istri Penghuni Surga
Wahai wall Allah! Tidak ada seorang pun yang dimasukkan oleh Allah
ke surga kecuali ia pasti memiliki
72 (tujuh puluh dua) istri; yakni 2
(dua) istri dari kalangan bidadari yang bermata jeli dan 70 (tujuh
puluh) istri yang diwarisi dari para penghuni neraka
(maksud kalimat,
“yang diwarisinya dari para penghuni neraka”, yakni para lelaki
yang masuk neraka, sehingga para penghuni surga pun mewarisi
istri-istri mereka, sebagaimana istri Fir’aun juga akan diwarisi).
Note : masya aulohhhhhh..pantesan muslimers selalu ngedoain
kafirers masuk neraka,ternyata supaya mereka bisa dapetin
istri2 para kafirers..astafiruloh.Aku berlindung dari godaan
SETAN ini .
Tahukah Anda tentang bidadari? Ya, mereka adalah para istri yang
suci yang akan mendatangi Anda. Mata mereka
genit menggoda.
Mereka menghiasi dirinya dengan ikat pinggang yang amat
menawan. Menyelimuti dirinya dengan minyak wangi kasturi. Bola
mata mereka sangat hitam, dan pandangan mata mereka tertunduk
malu, dan seluruh bagian tubuh mereka dihiasi dengan mutiara dan
permata yakut. Mereka selalu memanggil dengan suara-suara yang
genit, merdu lagi enak didengar. Mereka mengatakan :
Kami adalah wanita-wanita yang abadi dan tidak akan pernah mati
selama-lamanya.
Kami adalah wanita-wanita yang
genit dan tidak akan pernah
berbuat jahat selama-lamanya.
Kami adalah wanita-wanita yang bermukim dan tidak akan pernah
berpergian selama-lamanya.
Kami adalah wanita-wanita yang selalu ridha dan tidak akan pernah
marah selama-lamanya.
Kami adalah bidadari yang jelita bagi para suami dari orang-orang
yang mulia.
Kami adalah gadis-gadis yang berakhlak mulia bagi para hamba yang
beriman.
Maka berbahagialah bagi siapa saja yang menjadi milik kami dan
kami menjadi miliknya.
Allah telah menciptakan mereka (bidadari-bidadari) secara langsung,
dan menjadikan mereka
gadis-gadis perawan, sangat mencintai
suami-suami mereka, sebaya dalam umur, cantik jelita laksana
mutiara yang tersimpan baik. Sesungguhnya para bidadari itu seperti
mutiara dan marjan, jalannya adalah berlari-lari kecil (harwalah},
simponi (nyanyian tanpa kata-kata)nya amat mengenakkan lagi
menawan serta mempesona, sangat mencintai suaminya, hanya
terpingit untuk suaminya, dan tertutupi terhadap selainnya,
pandangannya tidak terumbar kepada semua laki-laki, sehingga ia
pun tidak melihat kepada selain suaminya.
Bidadari tersebut belum pernah disentuh oleh manusia maupun jin
sebelumnya. Setiap kali ia selesai
digauli oleh suaminya, maka sang
suami mendapatinya menjadi gadis perawan kembali. la
mengenakan 70 (tujuh puluh) pakaian yang aksesoris dan warnanya
bervariasi. Bagi dirinya, membawa semua pakaian tersebut sangatlah
mudah dan lebih ringan daripada rambutnya sendiri.
Di antara para istri tersebut, tidak ada satupun melainkan pasti
memiliki vagina (qubul) yang begitu menggiurkan, dan ia pun (si
penghuni surga itu) juga akan memiliki penis (dzakar) yang tidak
akan pernah bengkok (impoten).
Note: ck ck ck ck.. INI yang error siapa? Penulis? Penerjemah?
PEMBACA ?? Atau si MUH???
Begitu pula, ia akan diberi kekuatan 100 (seratus) pria terkuat
dalam hubungan seksual, sehingga ia mampu melakukan hubungan
seksual selama 40 (empat puluh) tahun. Dalam setiap hari, ia akan
disediakan 100 (seratus) gadis perawan, dengan penis yang tidak
akan pernah bosan dan melemah, serta dengan vagina yang tidak
akan pernah menumpahkan lendir dan mengeluarkan mani. Setiap
istri tersebut akan mengenakan 70 (tujuh puluh) pakaian, di mana isi
betisnya dapat terlihat dari balik pakaian tersebut.
Wahai wali Allah, Anda berhak
memilih bidadari yang bermata jeli
sekehendak hati Anda. Para bidadari tersebut banyak sekali
macamnya. Di antara mereka ada bidadari-bidadari yang disebut “Al-
Lu’bah” . Semua bidadari surga merasa terkagum-kagum dengan
bidadari Al-Lu’bah ini.
Mereka menepuk-nepukkan tangan mereka di atas pundaknya,
seraya mengatakan, “Berbahagialah engkau, wahai Al-Lu’bah. Kalau
sekiranya para pencari surga itu mengetahui dirimu, niscaya mereka
akan bersungguh-sungguh mendapatkan dirimu.” Di antara kedua
mata Al-Lu ‘bah tertulis sebuah kalimat, ”
Barangsiapa yang berusaha
mendapatkan diriku, maka hendaknya ia beramal demi mencari
ridha Rabbku.”Sedangkan bidadari-bidadari lain, ada yang
keindahannya saling dibanggakan oleh para penghuni surga. Kalau
sekiranya Allah tidak menetapkan kepada para penghuni surga untuk
tidak mati, niscaya mereka akan mati karena terpesona dengan
kecantikannya.
Demikian pula, ada bidadari-bidadari yang disebut “Al-‘Aina’.” Apabila
bidadari ini berjalan, maka di samping kanan dan kirinya ada 70.000
(tujuh puluh ribu) pelayan yang berjalan menyertainya. la
mengatakan, “Di mana orang-orang yang beramar makrufdan nahi
mungkar?”
Oleh karena itu,
silahkan engkau pilih sendiri, wahai hamba Allah,
dari bidadari-bidadari tersebut atau bidadari lainnya sesuka hatimu.
Lalu bersetubuhlah dengan bidadari itu selama umurmu di dunia,
maka tidak akan pernah terputus dan tidak pula terlarang
menggaulinya
.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: